HUKL_miniHUKL_nadpisGap CD Reynkarnace

ButtonCD Reynkarnacenov�
Gap
ButtonAkce a koncertynov�
Gap

ButtonTrocha historie
Gap

ButtonKdo V�m hraje
Gap
ButtonTexty a uk�zky
Gap
ButtonDiskografie
Gap
ButtonFotogalerie
Gap
ButtonVideouk�zky
Gap
ButtonNapsali o n�s
Gap

ButtonKniha n�v�t�v
Gap
ButtonZ�pisn�knov�
Gap
ButtonNapi�te n�m
Gap
ButtonWebOdkazy
Gap
ButtonKe sta�en�
Gap
ButtonKontakty
Gap

Novinky e-mailem:
Gap

Kontakt:
Gap
Petr Hudec
cvrcekzavinachukl.cz
+420 604 745 958

...webmaster...
luckymann :)

Line Pod pokli�kou - CD Reynkarnace...

Kdy� se va�� nov� CD, je v�ude plno roztodivn�ch ingredienc�, nad�jn�ch a v�biv�ch v�n�, a tak jsou mnoz� labu�n�ci p�itahov�ni k nadzvednut� pokli�ky a p�ivon�n�, ochutn�n�. Nebojte se! Nep�et�hneme v�s va�e�kou a prozrad�me jen tolik, aby bylo mo�n� nad�le se t�it�

Vyp���ac� koh�t (�erven 2007)

nahledNa terase Klementovic domu se sl�taly l�n� mouchy na olomouck� tvar��ky, cibuli a prav� slov�ck� kol��ky. nahledByly tak opil� z piva, kter� se �epovalo z v�p���ac�ho koh�tu dom�c� p�py, �e se jim da�ilo poletovat jen st��. Na tabuli pov�en� na dve��ch se za�aly houfovat ��rky, p�i�em� HK (host� kofola) zna�n� pokulh�valo za HP (zde se nejedn� o tisk�rnu). Takto pos�leni jsme se vydali na Klementovic st�echu, kde na n�s za�al �t�kat Pa��zk�v pes. Jeho nezam�niteln� charismatick� �t�kot byl zaznamen�n Ji��m na na�e cd, a tak jsme jej museli pozdravit. nahledV r�mci filosofick� debaty s Ji��m a jeho �enou Dadou jsme rozebrali nizozemsk� poldry, vrzaj�c� kola, nucen� d�t� k hudb� �i jej� zakazov�n�, �e fale�n� je v hudb� snesiteln�j�� ne� �trochu n�,� pojem amat�rsk� v�chova, scientologii, vyzkou�eli hru na tak�ka odstrun�nou nahledciteru, zhodnotili �r�my bitevn�ho kocoura Toma, nau�ili Pe��nka j�st tvar��ky a zavzpom�nali na kamar�dy b�val� Karla a Joz�fka, kte�� se na�� posledn� le�i nez��astnili. Le� je�t� snad budeme k�t�ti cd. Vzhledem k tomu, �e Dada je sympatick� a ch�paj�c� d�ma, zakon�il bych tento trakt�t cit�tem Jo�ky Fojty: �Copak za to m��eme, �e jsme tak par�dn� kluci.�

MIX aneb Hovno pod splavem (b�ezen 2007)

nahledP�ni kluci se se�li u Klementa Ji��ho v jeho tu�ansk�m bigbytu. Po t�, co jim byly sd�leny z�kladn� sou�adnice: "Kdo by cht�l zvracet, nebo jinak vym�ovat, tak rovn�," se za�aly z fajnov�ho bedn�n� linout reynkarnuj�c� um�lci. P�n z plak�tu z toho m�l evidentn� �ok. Proto jsme rychle navrhovali korekce. Vzorec: vyma� Karla a bude to dobry, se kapeln�kovi zamlouval jen do t� doby, ne� byl stejn� postup glob�ln�ho p�idu�en� naordinov�n i ve vztahu k jeho vlezl� h�e na akustickou kytaru. Ond�ej Ma��k jako v�dy prohl�sil, �e je m�lo basy. Kapeln�k zase cht�l ztlumit pizzy houslisty. Napjatou atmosf�ru se sna�il odvzdu�nit Petr ��hal n�vrhem, �e nejl�p se hraje se �achov�mi figurkami nep��tomn�ho hr��e. Op�t jsme se tedy vr�tili k prvn�mu vzorci, proto�e Karel nemohl p�ijet.

nahledJe to filma�sk� paradox. Nap�ed se to to�� a pak zase ma�e a st��h�. Nakonec bylo navr�eno pr�vo veta, kter� bylo p�i�knuto Jo�kovi Fojtovi. S trochou obav tedy �ek�me, zda se z nejmenovan� p�sn�, kterou Josef pojmenoval pro jej� reynkarna�n� nekone�nost "hovno pod splavem," nezbude jen cink�n� zvonk�.

Howgh! (�nor 2007)

Bic�Dozn�l posledn� mocn� �der trianglu. Ano, Reynkarnace je nato�ena. Petr ��hal se sice sna�il je�t� vnutit sv�mi la�kovn�mi smyky smy�ce, kter�m cht�l drhnout o struny nov� naolejovan�ch housl�. Nakonec v�ak z�stalo p�i trianglu a vy�erpan� um�lci zam��kli nejednu slzu. Studio PI-VOX se sv�mi obyvateli n�m p�irostlo k srdci. �ekli jsme si ale, �e jej na dlouho neopust�me. P�i t�to rychlosti pr�ce u� abychom za�ali pom��let na novou desku, m�-li vyj�t za dva roky... Tak�e kdo v�, jestli se sem je�t� letos nevr�t�me. Jist� se pt�te kdy, kdy u� tu hudbu and�lskou usly��me? Ne� si ji budete moci p�ep�lit, je nutn� je�t� ud�lat bou�en� mozk� p�i fin�ln�m mixu. To je takov� debata, kdy ka�d� z hudebn�k� lobuje za to, aby byl sly�et v�c pr�v� jeho n�stroj, p�i�em� ten koleg�v by mohl b�t sly�et a� od druh� minuty, v mixeru se z nejist� intonuj�c�ch p�vc� s v�raznou patlavost� st�vaj� interpreti form�tu Martina Maxy, zkr�tka to bude je�t� chvilku vesel�... Pak se ale, douf�me, ozve poradn� sk�lou pochvaln� zamru�en�.

Cr�kovi huklo... (��jen 2006)

Bic�Um�leck� vedouc� skupiny HUKL Petr Hudec alias Cvr�ek se na posledn�m nahr�vac�m term�nu objevil s pr�deln�m ko�em, o n�m� tvrdil, �e mu jej p�ivezla babi�ka z Polska a �e na n�j bude v jedn� z p�sn� hr�t. Na stvrzen� tohoto �myslu vyndal z pr�deln�ho ko�e smaltovan� k�bl a za�al s n�m z�libn� sm�kat, p�i�em� se studio brzy zaplnilo psychedelick�mi alikv�tami.

Pak op�t roztr�it� p�isko�il k prout�n�mu ko�i a vytrvale jej otev�ral a zav�ral. Kdy� se tohoto zvuku po p�l hodin� naba�il, vzal do rukou svazek star�ch kl��� s n�pisem fara a lomozil s nimi do chv�le, ne� jeho pozornost upoutal zvone�ek, kter� mu p�ivezla tat� babi�ka z rusk� Klaip�dy. Bic�Pot� za�al poskakovat po studiu s gruml� jako ba�a, co� se rozhodl je�t� umocnit zvon�n�m na kravsk� zvonec a rolni�ku, an�to za�al je�t� be�et. Spoluhr��i to v�echno sleduj� s nemal�mi obavami a je jim jasn�, �e bude nutn� Reynkarnaci rychle dokon�it. Jejich kapeln�k toti� posledn� dobou a� p��li� pro��v� Reynkovu b�se� Bl�zen.


HUKL p�i�el na buben! (��jen 2006)

Bic�Pod pokli�kou to n�jak� �as nev�elo a zd�lo se, �e n�m dokonce vyhaslo pod kotlem. Na�t�st� se udr�ely �hav� uhl�ky, kter� jsme rozfoukali. Za�al toti� v��t bur��k. V�echno ov�em n�co stoj�. A tak p�i�el HUKL na buben! Do studia toti� p�ijel s vozem Jo�ka Fojt-a vzal s sebou svoji bic� soupravu. A tak se i na�e kapela za�adila do proudu kapel, kter� neodm�taj� dotvo�it sv�j zvuk v�razn�m rytmick�m doprovodem. Ji� dlouhou dobu anticipoval tento trend v na�� kapele Petr ��hal, kter� v n�kter�ch na�ich p�sn�ch bu�il s velk�m zaujet�m do tambur�ny. M�te obavu, �e budou k�ehk� Reynkovy texty a huklovsk� hudebn� poetika utlu�eny? Nechte se p�ekvapit!


�mahem (�ervenec 2006)

Kl�raReynkarnace z�skala op�t novou barvu do sv� palety. Vnesla ji do n� dal�� �ena, tak�e se ji� zdaleka nejedn� o mu�skou z�le�itost. Na�e prvn� setk�n� bylo vskutku poetick�. Kl�ra p�ijela na zkou�ku s ko��rkem, v n�m� si h��kala svoji harmoniku. S mate�sk�m citem na ni nad�vala, �e ji nechce tahat po��d na z�dech. Je to p�esn� ten hrani�n� n�stroj, kter� si �lov�k nos� s�m a d�l u� nastupuj� na v�c st�hov�ci.

Kl�raVe studiu nez�stala Kl�ra nic dlu�na sv�mu p��jmen� � �mahelov�- a vzala to vskutku �mahem. Za dv� hodiny nebylo co �e�it. P�se� M�jen� z�skala n�dech sladk� Francie d�ky �ansonov�m ornament�m, Bl�zen je te� je�t� v�ce pou�ov� drij��nick� a Pr�h zamy�len� �zkostn�. �koda �e je Brno tak daleko. Harmonika by si v tom na�em n�strojov�m huklu ur�it� na�la m�sto trvale.


Prvn� vla�tovky (�ervenec 2006)

VlastovickyZat�mco mlad� vla�tovi�ky ji� vylet�ly z chodby u studiu Pi - vox na prvn� okru�n� lety po dvorku, my si st�le je�t� h��k�me cd neope�ence v hn�zd� a sna��me se ho dob�e vy�ivovat, aby pak strm� a trvale vylet�l vysoko v �eb���c�ch va�ich hudebn�ch nej.

Za t�mto ��elem jsme se rozhodli poprv� p�eru�it mu�skou hegemonii nahr�vky a jemn� ji probarvit kr�sn�m altem Ani�ky Mottlov� - sestry Jirky Mottla. No t�te se p��tel�!!! StudioPo Ani��in� v�konu byl nucen skl�dat zkou�ky z logopedie Petr Hudec. Na�t�st� se jednalo o posledn� p�se�, kterou tr�pil hudebn�ho re�is�ra. Neuleh�oval mu v tom pr�ci Petr ��hal, kter� m�l jako v�dy blb� pozn�mky z re�ie. Pak ov�em musel nastoupit na plac i on a dohr�t n�kolik houslov�ch part�. Do d�jin vstoup� v�ta na�eho hudebn�ho re�is�ra: "Nehrej to, jako kdy� se otev�e okno v lidu�ce!" Abychom ukr�tili va�e �ek�n�, rozhodli jsme se zve�ejnit prvn� ochutn�vku, tak�e �nech sa p��i...


Jahody a promile (�erven 2006)

StudioJe to paradox, kdy� se p�ij�d�j� hudebn�ci z poklidn� jihov�chodn� Moravy t�� se na ten brn�nsk� KLID! Touto vz�cnou veli�inou je toti� prodchnuto brn�nsk� obydl� Franti�ka Ne�ase, jeho� sou��st� je i vlastn� nahr�vac� studio. Patina �asu tohoto m�sta si v mnoha ohledech nic nezad� s Petrkovsk�m statkem. Je n�m jasn�, �e jsme se v jejich studiu p�i nat��en� Reynkarnace neocitli n�hodou. StudioRozpukan� dla�ba se v tuto ro�n� dobu �erven� lesn�mi jahodami, st�ech�m kraluje d�rav� kom�n, kter� pr� prost�elila v minul�m stolet� spojeneck� st�ha�ka. Dvorek sv�r� ze t�� stran pavla�ov� d�m, k n�mu� pravideln� nal�t�v� nad�vaj�c� vla�tovka, kter� chce krmit hol�tka skvotuj�c� v pr�chodu.

To� sign�l ON AIR pro zah�jen� nahr�v�n� - tentokr�t s Jirkou Mottlem, saxofonistou jazzov�ho srdce. Jirka_saxofonJozkaZat�mco klarinet dal Reynkarnaci do v�nku p�edev��m melancholii, saxofon se v Jirkov�ch rukou postaral p�edev��m o �ivost. Zat�mco se Jirka sna�il, rozeb�rali jsme p�i pop�jen� chardonnay z �ejkovic nov� silni�n� z�kon, kter� postihuje kola�e, kte�� si daj� pivko. V tom napadlo Franti�ka Ne�ase, �e si zakoupil m��i� alkoholu. A tak se v re�ii odehr�vala zaj�mav� pod�van�, kdy jsme po�ili a bezprost�edn� zm��ili. Byly to mil� promile.


J�kob�v z�pas a je�ci v �iti (�erven 2006)

U� v�me, pro� n�m to nahr�v�n� tak dlouho trv�! Po nato�en� hudebn�ch z�klad� jsme si naivn� mysleli, �e m�me vyhr�no. V�dy� zp�v se d� nahr�t za dva ve�ery! Procitnut� se dostavilo hned p�i prvn� p�sni. Kdy� l�drovi kapely z re�ie po dvac�t� �ekli, �e ver�: �sv�t� v dlan�ch and�la� nen� dob�e a �e ve slov� sv�t� to moc sv�t� a �e zase znovu, pochopil, �e sv�d� s Reynkov�mi and�ly podobn� z�pas jako biblick� J�kob. U� nev�d�l, co si po��t: sv�t� sv�t�, sv�t�. Pak mu tedy �ekli, �e to sice je�t� nen� dobr�, ale �e to p�jde opravit. Jako spr�skan� psi jsme odj�d�li ze studia se t�emi nazp�van�mi p�sn�mi, p�i�em� se n�m toto ��slo poda�ilo v n�sleduj�c�m nahr�vac�m term�nu je�t� sn�it. J�kob po sv�m z�pase kulhal a na�e sebev�dom� takt�.

Jirka_klarinetNejen hlasy prozat�m chyb� na na�� nahr�vce. Po��t�me tak� s ��ast� foukaj�c�ch host�. Prvn�m z nich je Jirka H�hn, spoluhr�� na�eho Netop�ra z cimb�lovky Cifra. Jirka tedy p�i�el do studia a zeptal se, co �e je to teda pot�eba nahr�t. Zhruba za t�i hodinky bylo vymalov�no kr�sn�mi odst�ny sopraninky, altovky a klarinetu. V�e bylo zahaleno tajemstv�m tibetsk�ho odhlu��ovac�ho kobere�ku.

Jirka_chlebaJedin�m Jirkov�m ne�varem bylo ob�asn� zrychlov�n�, kter� komentoval slovy: �Mn� v�ichni doma ��kaj�, �e m�m je�ky v �iti!� Tak jsme mu s pokleslou bradou �ekli, �e bychom o n� taky st�li a zji��ovali, jestli nev�, kde se daj� sehnat. Ur�it� by n�m to pomohlo nahr�vat mnohem rychleji. To u� ale Jirka d�vno sva�il sv�j v�t�zn� kraj�c typu �zouv�k� se s�dlem a sledoval, jak se sna��me nas�pat dal�� p�se�. P��t� je na �ad� saxofon....


Hrozny a luncheon (duben 2006)

Na velmi dob�e rozb�hnut� v�kendov� nahr�v�n� nav�zaly 3 dny uprost�ed t�dne v dubenci. B�hem nich se n�m poda�ilo zaznamenat chyb�j�c� z�kladn� hudebn� podklady a p�ehr�t ty, kter� bychom r�di o�eleli. V r�mci tohoto n�ro�n�ho procesu se n�m poda�ilo nejen nahr�t ve�ker� hudebn� party cimb�lu, ale tak� odstranit vrz�n� cimb�lov� �lapky Ondrova cimb�lu z d�lny ma�arsk�ho cig�na. Nemus�te m�t ov�em obavy, �e tyto p�vabn� alikv�ty neusly��te, nebo� k jejich eliminaci do�lo a� v sam�m z�v�ru nahr�v�n�. D�vodem bylo p�edev��m to, �e jsme nem�li s sebou ���vu z luncheonu, kter� podobn�m probl�m�m �el� nejspolehliv�ji.

Zato v re�ii nechyb�ly kysel� hrozny bez pecek. P�i n�kter�ch na�ich v�konech v�ak Jo�kovi Fojtovi p�ece jen p�ipadaly sladk�. Nejv�ce sil n�s asi st�lo �t�st� - co� je symbolick�. V�dy� prvn� ver�e zhudebn�n� b�sn� zn�: �Nejtvrd�� si hled�m �t�st�, �t�st� uprost�ed bolesti.� A tak jsme se dotrp�li navzdory rytmicky nep�esn�mu metronomu (shodli jsme se, �e to kaz� on) konce. Hrub� stavba tedy stoj�. V n�sleduj�c�ch t�dnech u� za�neme d�lat om�tky.�idenick� "D" dur (b�ezen 2006)

Jirka_mixpultV jedn� prudk� zat��ce v brn�nsk�ch �idenic�ch, kde sp�e ne� �id� �ij� Rumuni, Ukrajinci, CD-Rom a CD-Romka, stoj� d�m s pavla��, kde se jakoby zastavil �as. A pr�v� ve dvo�e t�to romantick� stavby se nal�z� studio �vox (�ti P�-vox :) p�n� Ne�ase a Klementa.

Po vz�jemn�m potyk�n� a p�edstaven� jsme byli od Jirky Klementa uji�t�ni, �e jsme v�ichni Karel. Na stvrzen� bratrstv� jsme vyt�hli zlechovskou slivovicu a buchty, proto�e ka�d� spr�vn� hudebn�k v�, �e �kol��ek a slivovica lep�� ne� italsk� pizza.� Karel_buchtyJeliko� buchta nebyla ��dn� dusivka, sklouzla brzy do krku v�ech z��astn�n�ch akt�r� Reynkarnace a jako vedlej�� produkt chval na toto vskutku mistrovsk� kucha�sk� d�lo Pe�ovy maminky za�aly vznikat jednotliv� nahr�vky.

V �teru Karlova zap�j�en�ho lampov�ho komba se za�al ���it zvl�tn� zvuk konstantn� v��ky. Bylo n�m Jirkou vysv�tleno, �e se jedn� o genio loci jejich studia, Petr_netopyrnebo� zvuk p�ich�z� a odezn�v� spole�n� s proj�d�j�c� �alinou. B�hem nahr�v�n� ho netop�r kapely, Petr ��hal, analyzoval jako �D.� Ten byl - podle toho jak se n�m da�ilo - modifikov�n na mol �i dur. Nev�me, jestli Dukovany pos�laj� D dur a D mol do v�ech moravsk�ch dom�cnost�, v �idenic�ch tomu tak ov�em je! Atmosf�ru nav�c dotv��elo zavzdu�n�n� topen�, kter� k n�m p�et�kalo n�klonnost� zvl�t� ve chv�l�ch, kdy se rozsv�tilo �erven� sv�tlo on-air.

Ondra_cimbalB�hem t��denn�ho psychodrasticky pohodov�ho nahr�v�n� se n�m poda�ilo doj�t je�t� k dal��m v�znamn�m poznatk�m. Na z�klad� toho, �e Ondra Ma��k p��li� nec�t� v�de�sk� val��k, jsme zjistili, �e nen� rakousko-uhersk� na�inec, n�br� z dovozu. Tot� se t�k� Ondry Kr�tk�ho, na�eho cimb�lov�ho hosta, Cvrcekkter� do jedn� ze skladeb implantoval rumunsk� sedmidob� rytmus, kter� naopak nec�til l�dr skupiny Petr. Na z�klad� Ondrovy viz�e i tohoto t�hnut� je t�eba hledat jeho ko�eny na V�chod�.

Karel poznal u p�sn� Ty�ky v plot� na vlastn� k��i - po t�, co mu odpadly nehty - co to znamen�: ��havil B��a �havil dr�t.� Zaj�mav�m objevem tak� je, �e kdy� n�kdo z kapely p�ekvapil odv�nou agogikou Ondra(zaj�mav� rytmick� p�esahy), �ekl Petr ��hal, �e to bylo mimo rytmus, kde�to v jeho p��pad� se jednalo v�dy o tzv. jan��kovskou rytmiku. Kdy� v�ak Ondra zabasoval svou �ohnivou ko�ku nad�je,� za�al i n� houslista m�knout jako kalafuna.

Na�t�st� nade v��m bd�l Jo�ka Fojta, kter� obohatil na�e nahr�v�n� �ampusem, nebo� bylo Joz�fka. Kdy� do jedn� z p�sn� za�al hr�t na triangl,Jozka konsternoval ho p�epracovan� basOndra zvol�n�m, �e to zn�, jako u p�ejezdu, kdy� jede vlak. To u� ov�em byla ned�le, a my jsme se po t�ech dnech nahr�v�n� Reynkarnace p�evt�lili do ni���ch �ivo�i�n�ch poddruh�. Nav�c do�ly "�yzky", HUKL_hdrp�i jejich� doj�d�n� jsme zavzpom�nali na na�e �koln� trepkov� n�levy. A tak bylo rozhodnuto, �e moud�ej�� ustoup�. Z�stala po po n�s jenom digit�ln� stopa schovan� v roztodivn�ch p��stroj�ch...

Na z�v�r tedy nezb�v� konstatovat spole�n� s Jo�kou Fojtou: �Copak za to m��eme, �e jsme tak dob�� kluci?!

HUKLuci


I vy se m��ete pod�let na p��prav� nov�ho CD, zkuste �anci pro V�s


N�vrat na p�edchoz� str�nku / hlavn� str�nku
Dnes je �tvrtek 30.8.
sv�tek m� Vlad�na

Nejbli��� koncert:
�roubek 2007
Na�i podporovatel�:
www.gerbrich.cz www.nadacedks.cz www.zoresta.cz

Ikonky na Va�e str�nky...
Kapela HUKL
V�ce na str�nce Ke sta�en�
P�edchoz� ankety...