HUKL_miniHUKL_nadpisGap CD Reynkarnace

ButtonCD Reynkarnace
Gap
ButtonAkce a koncerty
Gap

ButtonTrocha historie
Gap

ButtonKdo V�m hraje
Gap
ButtonTexty a uk�zky
Gap
ButtonDiskografie
Gap
ButtonFotogalerienov�
Gap
ButtonVideouk�zky
Gap
ButtonNapsali o n�s
Gap

ButtonKniha n�v�t�v
Gap
ButtonZ�pisn�k
Gap
ButtonNapi�te n�m
Gap
ButtonWebOdkazy
Gap
ButtonKe sta�en�
Gap
ButtonKontakty
Gap

Novinky e-mailem:
Gap

Kontakt:
Gap
Petr Hudec
cvrcekzavinachukl.cz
+420 604 745 958

...webmaster...
luckymann :)

Line Pr�v� vych�z� dlouho o�ek�van� album REYNKARNACE

Pod n�zvem Reynkarnace se neskr�v� pojedn�n� o tom, ��m byli jednotliv� �lenov� kapely v minul�m �ivot� ani nedokladuje na�i chabou gramotnost, n�br� projekt zhudebn�n�ch b�sn� Bohuslava Reynka.

Poezie Bohuslava Reynka je pro m� natolik z du�e mluv�c�, �e v n� dokonce za�ala zn�t vlastn� melodi�. Z b�sn� pln�ch bolesti, smutku a �zkosti prosv�t� nad�je patrn�j�� t�m v�c, ��m se dlou�� st�ny a �t�st� z�sk�v� novou kvalitu, podobn� jako keramick� n�doba p�len� ��rem v peci. Pr�v� nad�je a vykoupen� �t�st� d�v� podle m� b�sn�m smysl a kr�su. V�dy�: �kr�sa je vid�t jedno v druh�m.�

N�zev Reynkarnace se zd� b�t pouhou p�bitelskou slovn� h���kou. Uv��me-li v�ak skute�nost, �e autor b�sn� do sv�ho d�la vlo�il du�i a je v n�m v jist�m slova smyslu �vt�len,� �e po obdob�, kdy se o n�m tak�ka nev�d�lo, znovu o��v� v �stech recit�tor�, hudebn�k� a �ten���, nepostr�d� ozna�en� Reynkarnace hloubku. Trefn� v tomto smyslu podot�k� Ji�� �er�ch, �e: �Bohuslav Reynek pro�el klinickou smrt� nucen�ho zapomn�n�. N�zvem alba jsme tedy vl�kali poslucha�e do t�to �pasti� proto, abychom pouk�zali, �e soust�ed�n� a ticho nen� nutn� hledat na d�ln�m V�chod�, n�br� �e je mo�n� tyto hodnoty nal�zt i v na�� kultu�e.

P�i v�� empatick� snaze jsme si v�domi jednoho paradoxu: Reynkovy b�sn� jsou pln� ticha, z ticha se zrodily a v tichu si je patrn� �ten�� p�e�te. My se je sna��me interpretovat nahlas. M�me k tomu odvahu, proto�e v���me, �e na�e hudba nen� opakem ticha, a�koliv HUKL je p�esmy�kou slova hluk. Douf�me, �e pom��eme mnoha lidem naj�t si k Reynkovi osobn� cestu a �e budou Reynkovy b�sn� zn�t i v jejich du��ch melodi�, kterou jim daj� oni sami.

Petr Hudec a HUKLuci
Obal a seznam reynkarna�n�ch p�sn�
REYNKARNACE

Na�e cena: 270 K�

CD m��ete zakoupit na na�ich koncertech
nebo si o n�j napsat na adresu ondrazavinachukl.cz

 1. M�jen�
 2. Du�i host� listopad
 3. Konec podzimu
 4. Jin�
 5. Ty�ky v plot�
 6. Vzpom�nka na samotu
 7. M�en� v prosinci
 8. V�noce 1970
 9. Zasn�en� pr�h
 10. K��
 11. Kr�p�j de�t�
 12. Straka na zahrad�
 13. �t�st�
 14. Povzdech
 15. Suzanne
 16. Bl�zen
 17. Pr�h
 18. Ve�ern� d隝
 19. St�ny letn� noci
 20. Cesty domova
 21. Reynkarnace


HUKL:
Petr Hudec � akustick� kytara, zp�v a drobn� perkuse
Karel Kloupar � elektronick� kytara, akustick� kytara
Petr ��hal � housle, zp�v
Ond�ej Ma��k � kontrabas, baskytara

Host�:
Josef Fojta � bic� souprava, darbuka, harmonium, perkuse
Ji�� Mottl � saxofon
Anna Mottlov� - zp�v
Ji�� H�hn � klarinet, sopr�nov� a altov� fl�tna
Kl�ra �mahelov� � akordeon
Ond�ej Kr�tk� � cimb�l

Nahr�no od b�ezna 2006 do b�ezna 2007 v Brn� v �idenick�m studiu �vox p�n� Franti�ka Ne�ase a Ji��ho Klementa
Hudebn� re�ie: Josef Fojta
Mix: Ji�� Klement
Mastering: Petr Slez�k

Album vych�z� u vydavatelsk� firmy Indies Scope Records.

 • Zaj�m� v�s, jak cd vznikalo? Neopakovatelnou atmosf�ru nahr�v�n� jsme se pokusili zachytit v s�rii report�� nazvan�ch Pod pokli�kou...
 • Dal�� informace k projektu Rynkarnace najdete zde


N�vrat na p�edchoz� str�nku / hlavn� str�nku
Dnes je sobota 12.11.
sv�tek m� Benedikt

Na�i podporovatel�:
www.gerbrich.cz www.nadacedks.cz www.zoresta.cz
Sp��telen� weby :)
Img
www.philcollinsrevival.cz

Ikonky na Va�e str�nky...
Kapela HUKL
V�ce na str�nce Ke sta�en�
P�edchoz� ankety...