HUKL_miniHUKL_nadpisGap CD Reynkarnace

ButtonCD Reynkarnace
Gap
ButtonAkce a koncerty
Gap

ButtonTrocha historie
Gap

ButtonKdo V�m hraje
Gap
ButtonTexty a uk�zky
Gap
ButtonDiskografie
Gap
ButtonFotogalerienov�
Gap
ButtonVideouk�zky
Gap
ButtonNapsali o n�s
Gap

ButtonKniha n�v�t�v
Gap
ButtonZ�pisn�k
Gap
ButtonNapi�te n�m
Gap
ButtonWebOdkazy
Gap
ButtonKe sta�en�
Gap
ButtonKontakty
Gap

Novinky e-mailem:
Gap

Kontakt:
Gap
Petr Hudec
cvrcekzavinachukl.cz
+420 604 745 958

...webmaster...
luckymann :)

Line Trocha historie, aneb od hluku k HUKLu...

A�koliv existuje skupina Hukl jen kr�tce, jej� hudebn� historie sah� a� do minul�ho stolet�, �i tis�cilet�. Horizont jej�ho vzniku v l�t� 2005 tvo�� pouze �pi�ku ledovce.

Prvn�m miln�kem byla D�tsk� porta v Uhersk�m Hradi�ti, kterou po��dal d�m d�t� a ml�de�e. D�tsk� porta UHPetr Hudec se j� ��astnil co by monolit. Karel Kloupar vystoupil se sv�m kamar�dem Pantem pod n�zvem Duo Hasmanda & Kloupar. Oba p�nov� chodili do skautu, ka�d� ov�em do jin�ho odd�lu. N�kolikr�t do roka se po��daly st�ediskov� t�bor�ky, kde si m�li mo�nost spole�n� zahr�t. Vyvrcholen�m tohoto n�ctilet�ho obdob� byl t�bor ve �v�carsku, kter� tak�ka cel� "prohr�li". V n�sleduj�c�ch letech se ka�d� roze�li jinam. Petr se u� od patn�cti pokou�el skl�dat vlastn� p�sni�ky a tu a tam je n�kde zahr�t � �sp�n� nap�. i na Cvrcek a TchiboFolkov�m kv�tku v roce 1997, kde skon�il druh�. Vyluzoval tak� organizovan� hluk ve skupin� Okam�ik, kter� vydala pod n�zvem Tajemstv� cd s p�sn�mi k r��enci. Karel mezit�m uk�jel sv� hudebn� pot�eby se skupinou sv�ch kamar�d� ze skautu. Tak vznikla legend�rn� folkov� brutalistn� nahr�vka V�eli�o nemo�n�.

Ke kone�n�mu st�etu do�lo v ��jnu 2000, kdy se Petr zeptal Karla, jestli by s n�m necht�l hr�t. Tak prob�hla 28.10. 2000 prvn� zkou�ka ve zku�ebn� u stadionu. Za �trn�ct dn� byl prvn� koncert v Rajnochovic�ch, na n�m� Karel kazil asi �ty�i p�sni�ky v z�v�ru (Tak dobr� bilance u� nikdy nedos�hli). P��t� rok na ja�e u� spolu p�nov� hr�li cel� koncert v S klubu v Uhersk�m Hradi�ti.

Nahr�v�n� PuzzleB�hem �asu se nast��dalo dostatek p�sni�ek, a tak vzniklo v z�v�ru roku 2003 cd s n�zvem Puzzle. Jako nahr�vac� studio poslou�il kumb�lek v ma�atick� �kole, kter� jinak slou�il jako sklad aparatury a t��da 9.C. Na cd se ve�lo 24 p�sn�, a�koli nem�lo nadpr�m�rnou d�lku. Jen jedna p�se� toti� p�es�hla 3 minuty.�ty� minutovou p�se� s n�zvem Irish mist na�e hudebn� uskupen� s velkou sl�vou uvedlo do reperto�ru a� v roce 2005. Nejv�t��m �sp�chem dua byl jeho postup p�es oblastn� kolo Trampsk� porty do fin�le v �st� nad Labem a tak� postup na Zahradu p�sni�k��� v Ku�imi, kde jsme si zajistili mo�nost vystoupen� na Zahrad� v N�m�ti na Han�.

V pr�b�hu na�eho hran� byla st�le v�ce patrn� v�razov� omezenost dvou kytar, a tak Karel st�le �ast�ji hr�l na kytaru elektrickou. Krok sm�rem k pestrosti znamenalo tak� hostov�n� Pavla Rajmice ze skupiny Cymbel�n na n�kolika na�ich koncertech. Pavel se k n�m pro svoji zanepr�zdn�nost nemohl p�idat. Objevil se v�ak nem�n� schopn� houslista Petr ��hal, prim� Cifry ze Star�ho M�sta. Kone�n� se dalo o �emkoli hlasovat!. Na�e duo za�alo nen�padn� kapelovat�t, a tak jsme hledali vhodn� n�zev. U� u� se m�l ujat n�zev Duo trivoli, kdy� v�e p�ekazil sv�m p��chodem Ond�ej Ma��k, basista a kontrabasista n�kolika uherskohradi��sk�ch jazzov�ch formac�. Tak vznikl HUKL! HUKLTento �dern� moravismus v sob� ukr�v� po��te�n� p�smena zakl�daj�c�ch �len� a je sou�asn� p�esmy�kou slova hluk - v na�em p��pad� douf�me organizovan�.

V sou�asn� dob� tvo�� n� reperto�r jednak p�sn� a texty od Petra Hudce a n�kolik zhudebn�n�ch b�sn�. Samostatn�m projektem je Reynkarnace � p�smo zhudebn�n�ch b�sn� od Bohuslava Reynka.N�vrat na p�edchoz� str�nku / hlavn� str�nku
Dnes je sobota 12.11.
sv�tek m� Benedikt

Na�i podporovatel�:
www.gerbrich.cz www.nadacedks.cz www.zoresta.cz
Sp��telen� weby :)
Img
www.philcollinsrevival.cz

Ikonky na Va�e str�nky...
Kapela HUKL
V�ce na str�nce Ke sta�en�
P�edchoz� ankety...