HUKL_miniHUKL_nadpisGap CD Reynkarnace

ButtonCD Reynkarnace
Gap
ButtonAkce a koncerty
Gap

ButtonTrocha historie
Gap

ButtonKdo V�m hraje
Gap
ButtonTexty a uk�zky
Gap
ButtonDiskografie
Gap
ButtonFotogalerienov�
Gap
ButtonVideouk�zky
Gap
ButtonNapsali o n�s
Gap

ButtonKniha n�v�t�v
Gap
ButtonZ�pisn�k
Gap
ButtonNapi�te n�m
Gap
ButtonWebOdkazy
Gap
ButtonKe sta�en�
Gap
ButtonKontakty
Gap

Novinky e-mailem:
Gap

Kontakt:
Gap
Petr Hudec
cvrcekzavinachukl.cz
+420 604 745 958

...webmaster...
luckymann :)

Line Kdo �e V�m to vlastn� hraje...

Promo text
Kr�tk� p�edstaven� kapely - ve form�tu PDFIkona

...�pln� zleva :)
HUKL - Kdo hraje...
(koncert v klubu Leitnerova, Brno, 15.11.2005)
Petr Hudec (Cvr�ek)
akustick� kytara, zp�v
Cvr�ek

Autor drtiny text�, kter� jsou v HUKLu shluknuty, zp�v�k, kytarista. Narozen v roce 1979. Co by vcelku hyperaktivn� d�t� byl masov�m vrahem mnoha neuron�, rodi��, babi�ek, hl�da�ek, pedago�ek a pedagog�, psycholog�, ale u� je celkem v pohod�. Po absolvov�n� M�, Z� a IS� v Luha�ovic�ch - obor um�leck�ch �emesel se tak�ka 10 let �ivil hl�nou v rodn�m Zlechov� u Uhersk�ho Hradi�t�. V roce 2006 dokon�il d�lkov� studium na CMTF UPOL obor K�ov� (K�es�ansk� v�chova). Nyn� pracuje jako pastora�n� asistent na Velehrad�. K dal��m jeho charitativn�m �innostem pat�� kytarov�, keramiick� krou�ek a koncertov�n� s kapelou.

M� r�d p��rodu, ned� dopustit na Ch�iby, zamiloval si Irsko, kam se ur�it� n�kdy vr�t�, r�d fot� se sv�m blbuvzdorn�m fotoapar�tem, na�el velk� zal�ben� v poezii Bohuslava Reynka a Jana Sk�cela, p�i hudebn�m hled�n� se st�le vrac� k V. Redlovi, J. Nohavicovi, I. Bittov�, V. V�clavkovi, P. Milcov�, K. Pl�halovi. Ze zahrani�n�ch hudebn�k� jej obzvl᚝ zaujali Dave Matthews, Sting, Norah Jones...

Pou�en se sna�� j�t vlastn� cestou a skl�dat p�sni�ky, kter� maj� v�pov�dn� hodnotu, ambici n�co skute�n� sd�lit a ne jen bavit. Jestli�e se mu da�� spole�n� s p��teli toto sd�len� podpo�it zaj�mavou hudbou, kter� je pak sama sd�len�m, osvobozuj�c�m humorem, dozr�v�-li postupn� k jist�mu nadhledu, d� se mluvit o mal�m lidsk�m �t�st�, napln�n�.

Ond�ej Ma��k (Ondr�)
baskytara, kontrabas
Ondra

"Slu�ebn�" i v�kov� nejmlad�� �len HUKLu. Narozen roku 1982 ve m�st�, p�ed d�vn�mi �asy a dnes op�t zvan�m, Zl�n, le� domovem mu nyn� jsou Napajedla. Jako d�t� byl pr� �d�sn� u�van��, ov�em na�t�st� (nebo bohu�el?) z toho vyrostl a dnes je n�kdy klidn� a� moc :) Jako jedin� nezp�vaj�c� �len kapely zapo�al a sou�asn� ukon�il svoji p�veckou kari�ru asi v 10 letech pam�tn�m v�no�n�m hitem �J� su mal� ���ek, zp�v�m jak ten pt��ek..."

P�vodem cimb�lista, kter� kdysi jako �slep� k base p�i�el�. Ud�lo se tak na hradi��sk�m gymn�ziu, kde byl sv�ho �asu akutn� nedostatek basist� v tam�j�� cimb�lov� muzice. To ostatn� m��e potvrdit Pe�a ��hal, jako�to z��astn�n� osoba. Folkl�rn� zam��en� mu ov�em nevydr�elo dlouho. Ji� na gymn�ziu si za�al pohr�vat s trochu jin�m �folkl�rem� zvan�m jazz. St�l u zrodu dnes u� legend�rn�, av�ak t�m�� zanikl� formace Jazzykolam � prvn�ch pr�kopn�k� jazzu na hradi��sk�m gymn�ziu. Nesm�me opomenout ani dal�� formaci vzniklou na �gymplu� a to JazzGang � kter� v r�zn�ch obm�n�ch hraje dodnes!

Po dokon�en� studi� na fakult� elektrotechniky VUT v Brn� za�al pracovat v jist� taiwansk� firm�, pro zm�nu op�t v Brn�. Stejn� jako se dr�� hesla �co se v ml�d� nau��m, ve st��� pochop�m�, dr�� st�le i jazzov�ch harmoni�. S�m o sob� ��k�, �e je srdcem technik, nikoliv v�ak technokrat. Vzhledem k tomu, �e je doma obklopen r�znou technikou a elektronikou (mimochodem po jeho p��chodu do HUKLa m�l podstatn� vliv na "elektrifikaci" n�kter�ch �len�), hled� protip�l v p��rod� a hlavn� v hudb�. Mezi obl�ben� interprety a skupiny pat�� nespo�et jazzman� (nap�. John Patitucci, John Clayton, Diana Krall, Diane Schuur, Dee Dee Bridgewater�), nepohrdne ani dobr�m rockem (Aerosmith, R.E.M. ...), a samoz�ejm� ani spousta �esk�ch hudebn�k� mu nen� ciz� (Buty, Redl, �echomor, Pl�hal, B�rta�) Krom� hudby se ve voln�m �ase v�nuje oprav�m kapeln�ch repr�k� a ���r, jako� i spr�v� t�chto www str�nek, a pokud je�t� n�jak� �as zbude, tak ze v�eho nejrad�ji sp�...

Petr ��hal
housle, perkuse, zp�v
Petr

Narozen v roce 1981 v Uhersk�m Hradi�ti, av�ak od sv�ho 2. t�dne �ije v sousedn�m Star�m M�st�. V 7 letech za�al hr�t na housle na ZU� v Uh. Hradi�ti (u�. Pavel �tul�r), d�ky n�mu p�i�ichl k hudebn�mu folkloru a stal se �lenem �koln� cimb�lovky (pozd�ji jej�m prim�em), v 11 letech za�al zp�vat v Uherskohradi��sk�m d�tsk�m p�veck�m sboru.

Na gymn�ziu v Uh. Hradi�ti se poprv� potkal v tam�j�� cimb�lovce s cimbalistou-basistou Ondrou Ma��kem (od 2. ro�n�ku op�t prim�). Aby toho nebylo m�lo, od roku 1999 je pro zm�nu prim�em cimb�lov� muziky Cifra (dosud). V roce 2004 za�al hr�t s folkov�m duem Hudec-Kloupar, kde z�ro�il sv� "bohat�" folklorn� zku�enosti. V sou�asn� dob� studuje FF MU v Brn�, obor hudebn� v�da, zp�v� v P�veck�m sboru Masarykovy univerzity a soukrom� studuje obor housle.

Nebr�n� se ��dn�m hudebn�m ��nr�m (vyjma techna, metalu, dechovky�) A� je to vzhledem k dosavadn�m hudebn�m aktivit�m s podivem, poslouch� p�ev�n� v�nou hudbu. Jinak nepohrdne sportem v�eho druhu, av�ak ne v�dy v�e vyjde tak jak m� � (zlomen� prav� noha i ruka).

Karel Kloupar (Tchibo)
elektronick� kytara, akustick� kytara, zp�v
Karel

Pokud se ztoto�n�me z cit�tem, �e architektura je vlastn� zkamen�l� hudba uzn�vaj�c� stejn� kompozi�n� a propor�n� principy � pak lze s trochou nads�zky ��ci, �e je vlastn� jedin�m opravdov�m �profesion�lem� v kapele. Jeho �ivotn� cesta zapo�ala p�ed v�c ne� �tvrt stolet�m v Uhersk�m Hradi�ti, kde ve sv�ch 7 letech nastoupil do 1. t��dy m�stn� 4.Z� a od t� doby studuje � a zat�m to vypad�, �e mu to je�t� n�jakou dobu vydr��. Moment�ln� se pokou�� dokon�it PGS na fakult� architektury a MGR na fakult� podnikatelsk�.

Hudebn� se za�al profilovat ji� p�ed nastupuj�c� pubertou, kdy pod vlivem tehdej��ch romantick�ch n�lad za�al hr�t na akustickou kytaru zna�ky Cremona. Jeho u�iteli byli Nohavica, Hork�, Redl, Pl�hal tak, jak je sly�el z jejich nahr�vek. K jeho prvn�m hit�m vedle p�evzat� �Koc�bky� pat�ila ji� vlastn� skladba �Kdy� tak ve�er chod�m sp�t� se kterou v duu s Ji��m Hasmandou usp�li na oblastn� d�tsk� port� ji� v roce 1992. K vrchol�m jeho hudebn� kari�ry pat�� p�soben� v dnes ji� legend�rn�m folkov�-brutalistn�m uskupen� �V�eli�o nemo�n�, je� je zachyceno na stejnojmenn� nahr�vce, kde se ve velk� m��e uplatnil i autorsky. Moment�ln� jsou v�ak jeho autorsk� aktivity utlumeny neutuchaj�c�m p��sunem kvalitn�ho materi�lu z d�lny kolegy Petra Hudce.

V hudb� uzn�v� volnost, emoce, n�ladu, energii a hlavn� �ivelnost. M� slabost pro climbing, horsk� kola, kr�sn� �eny a podobn� adrenalinov� sporty (i kdy� se z toho u� pomalu dost�v�). Jeho velkou v�n� jsou extr�mn� aktivity v hor�ch � domn�v� se toti�, �e v situac�ch, kdy ve�ker� lidsk� pot�eby jsou omezeny na: �Co budu j�st? Kde budu sp�t? Jak vlastn� p�e��t?�, se nejen nejl�pe projev� lidsk� charakter, ale z�rove� se l�pe nach�zej� opravdov� �ivotn� hodnoty � kter� b�vaj� v podm�nk�ch b�n�ho �civilizovan�ho� �ivota �asto zast�eny.


�ed� eminence HUKLu...


N�vrat na p�edchoz� str�nku / hlavn� str�nku
Dnes je sobota 12.11.
sv�tek m� Benedikt

Na�i podporovatel�:
www.gerbrich.cz www.nadacedks.cz www.zoresta.cz
Sp��telen� weby :)
Img
www.philcollinsrevival.cz

Ikonky na Va�e str�nky...
Kapela HUKL
V�ce na str�nce Ke sta�en�
P�edchoz� ankety...