HUKL_miniHUKL_nadpisGap CD Reynkarnace

ButtonCD Reynkarnacenov�
Gap
ButtonAkce a koncertynov�
Gap

ButtonTrocha historie
Gap

ButtonKdo V�m hraje
Gap
ButtonTexty a uk�zky
Gap
ButtonDiskografie
Gap
ButtonFotogalerie
Gap
ButtonVideouk�zky
Gap
ButtonNapsali o n�s
Gap

ButtonKniha n�v�t�v
Gap
ButtonZ�pisn�knov�
Gap
ButtonNapi�te n�m
Gap
ButtonWebOdkazy
Gap
ButtonKe sta�en�
Gap
ButtonKontakty
Gap

Novinky e-mailem:
Gap

Kontakt:
Gap
Petr Hudec
cvrcekzavinachukl.cz
+420 604 745 958

...webmaster...
luckymann :)

Line Bohuslav Reynek...

* 31. 5. 1892 Petrkov u Havl��kova Brodu
+ 28. 9. 1971 Petrkov u Havl��kova Brodu

B�sn�k, p�ekladatel z francouz�tiny a n�m�iny, spolupracovn�k vydavatele J. Floriana ze Star� ��e, grafik, vydavatel bibliofili�. Cel� jeho d�lo, vych�zej�c� na po��tku z expresionismu, je prodchnuto hluboce pro��vanou k�es�anskou spiritualitou vn�maj�c� �lov�ka i p��rodu v dimenz�ch sp�sy a zavr�en�.

�ivotopis

Narodil se v rodin� statk��e. Obecnou �kolu nav�t�voval v sousedn� vsi Svat� K��. Kdy� otec statek v Petrkov� pronajal a cel� rodina se odst�hovala do Jihlavy. Re�lku vystudoval v Jihlav�, rok nato jel poprv� do Francie. Na ja�e 1926 se v Grenoblu o�enil s francouzskou b�sn��ku Suzanne Renaud. Od poloviny dvac�t�ch let do roku 1936, kdy po smrti otce p�eb�r� spr�vu statku, v Petrkov� pravideln� tr�v� zimn� p�lrok.

Mezi �esk�mi spisovateli na�el p��tele ve F. Halasovi, V. Holanovi a I. Divi�ovi; z v�tvarn�k� pak v J. �apkovi, V. Hofmanovi a J. �er�ch. Vystavovat za�al roku 1929. Bohuslav Reynek - grafikaZa n�meck� okupace byl R. 1943 p�inucen pronajmout statek N�mc�m a v �noru 1944 opustit Petrkov. P�est�hoval se i s rodinou do Star� ��e , kde z�stal a� do konce v�lky. Roku 1945 se vr�til do Petrkova a op�t hospoda�il na statku, kter� se v�ak 1949 stal sou��st� St�tn�ch statk� v Petrkov�; jako jejich zem�d�lsk� d�ln�k pak pracoval do roku 1957. Pot� se a� do sv� smrti v�noval p�edev��m grafick� tvorb� a psan� poezie. Byl poh�ben vedle S. Renaudov� v hrob� sv�ch rodi�� na h�bitov� ve Svat�m K��i u Havl��kova Brodu.

D�lo

Reynek jako b�sn�k vstoupil do literatury po 1. sv�tov� v�lce (sb�rka ��zn� obsahuje ver�e vznikl� 1912-16) a byl z��sti ovlivn�n expresionismem. Ve sb�rk�ch Ryb� �upiny, Had na sn�hu, Rty a zuby jsou velmi siln� motivy smutku, rozpadu a tlen�, je� souzn�, zejm�na svou barevnost�, s poetikou expresionismu. Reynek-k�es�an ch�pe ov�em smutek jako s�lu konstruktivn�, jako d�sledek poru�enosti lidsk�ho byt�. Jeho spiritualita, hledaj�c� �asto zobecn�n� v biblick�ch motivech a v liturgii, chce objektivizovat utrpen� a smrt jako jedinou cestu k radosti a k Bohu. Po v�ce ne� desetilet�m odml�en� miz� z jeho poezie expresivita v�razu, v�e se pod�izuje prostot� slova i obrazu; ze smrti-rozpadu se st�v� smrt-vykupitelka (Setba samot, Pieta). Reynek se soust�e�uje na hled�n� kr�sy v nejprost��ch v�cech sv�ho venkovsk�ho okol� a v prom�nliv� st�losti p��rody. P��roda rodn� Vyso�iny se st�v� neodmyslitelnou sou��st� jeho poezie.a vykoupen�. Tak� Reynkova k�es�ansk� spiritualita se opro��uje od v�eho vn�j�kov� liturgick�ho (Podzimn� mot�li, Sn�h na z�pra��, Mr�z v okn�) a koncentruje se do pokorn� l�sky ke v�emu, co �ije a trp�. Toto vnit�n� opro�t�n� Reynkovy poezie (patrn� zejm�na ve sb�rce Odlet vla�tovek) se projevuje i na struktu�e jeho ver��: zvy�uje se ver�ov� rytmi�nost a zcela miz� ��nr b�sn� v pr�ze. Reynekova um�leck� cesta je st�l�m dialogem s Bohem, s �lov�kem a se sebou sam�m.

Jako p�ekladatel se orientoval na jazykovou oblast francouzskou a n�meckou. D�ky znaleck�mu vlivu J. Floriana a sv�m �ast�m n�v�t�v�m Francie se stal zasv�cen�m znalcem francouzsk� literatury, z n� p�etlumo�il �adu v�znamn�ch autor�. V oblasti n�meck� literatury byl prvn�m �esk�m p�ekladatelem expresionistick�ch b�sn�k�. Jeho nejz�va�n�j��m p�ekladatelsk�m �inem bylo p�etlumo�en� ver�� G. Trakla, je� v�razn� ovlivnily soudobou �eskou poezii (F. Halas, V. Z�vada, J. Zahradn��ek).

Bibliografie
  • ��zn� (sb�rka b�sn� 1921)
  • Ryb� �upiny (sb�rka b�sn� v pr�ze, 1922)
  • Had na sn�hu (sb�rka b�sn� v pr�ze, 1924)
  • Smutek zem� (sborn�k, sb�rka b�sn� 1924; odd�ly Kv�tn� ned�le a Smutek zem� byly oti�t�ny ve Nova et vetera, 1918)
  • Rty a zuby (sb�rka b�sn� 1925)
  • Setba samot (sb�rka b�sn� 1936)
  • Pieta (sb�rka b�sn� 1940)
  • Podzimn� mot�li (sb�rka b�sn� 1946)
  • Podzimn� mot�li, Sn�h na z�pra��, Mr�z v okn� (sb�rka b�sn� 1969, ed. I. Divi�)
  • Odlet vla�tovek (sb�rka b�sn�, ps�no 1969-71) - posmrtn�

(P�evzato z: )


�Rebelstv� Reynkovo i Zahradn��ka spo��v� v tom, �e ani sl�vkem nevpustili do sv� poezie komunistickou ideologii, co� nelze ��ci o 95% �esk�ch b�sn�k�. Jist� jsou tu je�t� Rotrekl, Slav�k, Zb. Havl��ek a p�r dal��ch, ale pr�v� oni dva jsou dv� mo�nost, ,jak si lze svobodu vyvzdorovat, je to duchovn� rebelstv� v prav�m slova smyslu...V�ak za to dostali od re�imu sv�...�

Mirek Kov���k


�B. Reynek dos�hl sv�m zp�sobem v sob� a kolem sebe onen prostor ml�en� a naslouch�n�, kter� Halas pokl�d� za to nejv�t��, �eho m��e b�sn�k dos�hnout. Hled�l na sv�t bez iluz�, ale nepop�el jeho hloubku a v��ku, proklestil si cestu k jeho z�klad�m, k jeho tajemstv�m, k jeho pramen�m. Odposlouchal od skromn�ch, pokorn�ch a tich�ch v�c� sv�ho dvora a sv�ch pol�, sv�ch luk a sv�ch les� pramelodii a prarytmus stvo�en�. Obejmul sv�t svou v�rou a jej�mi obrazy semknul do n�ru�� Bo�� l�sky ve�kerou bolest a t�p�n�, ve�ker� bloud�n� a putov�n� lidsk�ho srdce. Vydoloval dost zlata z �e�i�t� sv�ch plynouc�ch dn�; sv�m b�snick�m slovem a hlavn� svou v�rou dovedl pak vtisknout obraz v��nosti do �asnosti sv� existence a mohl tak ukl�dat v�e jako vz�cn� mince do pokladnice sv� b�snick� zralosti.�

Karel Vr�na: Bohuslav Reynek � b�sn�k k�es�ansk� nad�je,
sborn�k Slovo a nad�je, ��m, K�es�ansk� akademie 1978


�Reynek pat�� k vz�cn�m um�lc�m, jim� k�es�anstv� nep�erostlo v ideologii.�

Vladim�r JustlN�vrat na p�edchoz� str�nku / hlavn� str�nku
Dnes je �tvrtek 30.8.
sv�tek m� Vlad�na

Nejbli��� koncert:
�roubek 2007
Na�i podporovatel�:
www.gerbrich.cz www.nadacedks.cz www.zoresta.cz

Ikonky na Va�e str�nky...
Kapela HUKL
V�ce na str�nce Ke sta�en�
P�edchoz� ankety...