HUKL_miniHUKL_nadpisCD Reynkarnace

ButtonAkce a koncertynov�
Gap
ButtonReynkarnace
Gap
ButtonPod pokli�kou...nov�
Gap

ButtonTrocha historie
Gap

ButtonKdo V�m hraje
Gap
ButtonTexty a uk�zky
Gap
ButtonDiskografie
Gap
ButtonFotogalerie
Gap
ButtonVideouk�zky
Gap
ButtonNapsali o n�s
Gap

ButtonKniha n�v�t�v
Gap
ButtonZ�pisn�knov�
Gap
ButtonNapi�te n�m
Gap
ButtonWebOdkazy
Gap
ButtonKe sta�en�
Gap
ButtonKontakty
Gap

Novinky e-mailem:
Gap

Kontakt:
Gap
Petr Hudec
cvrcekzavinachukl.cz
+420 604 745 958

...webmaster...
luckymann :)

Line Z�pisn�k...

Set��dit podle: data | titulku | autora Vzestupn�Sestupn�

Sv. Anton��ek 30.07.2006

V uplynul�ch t�dnech jsme m�li mo�nost vystupovat na n�kolika koncertech. ��dn� z nich mi v�ak nez�stal v srdci, jako vystoupem� na sv. Anton��ku. Ojedin�lost byla d�na geniem loci tohoto n�vr��. M�te z n�j kr�sn� v�hled do okoln� krajiny a jste jakoby nade v��m - m�te �anci m�t na chv�li odstup od toho v�eho dole. Pokud zde zrovna neprob�h� n�jak� pou�, pak je toto m�sto o�zou klidu, o kter� p�ich�z� sv. Host�n kv�li mno�stv� lid� a kr�mk�. V t�chto letn�ch dnech byla p�da p�� po p�di rozpukan� a otev�rala se vytou�en�mu de�ti. Jako by tu�ila �e p�ijde HUKL, a tak se za�ala stahovat mra�na. Na�emu vystoupen� p�edch�zela je�t� sout� m�stn�ch schol a koncert U�edn�k�, kte�� hr�li p�sni�ky, je� jsem se u�il nazpam� hr�t z kazet. Zat�mco oni sklidili krom� potlesku p�r kapek, my u� jsme dostali de�t� celou n�ru� a t�to �t�drosti nezabr�nila ani plachta tribuny. P�esto zde vydr�elo v kr�sn� atmosf��e n�kolik div�k�, pro n� st�lo za to hr�t - a my jsme si to u��vali. Koncert zakon�ila Reynkova b�se� Ve�ern� d隝: "Po dlouh� dob� d隝, jako l�sky �epot�n�....d隝 l�bezn� a nasycen� p�eteskn�mi v�n�mi, a� se mi zd�, �e to posledn� d隝 na zemi..." N�sledovalo divadlo V�t� Mar��ka, o n�m� je mo�n� mluvit jen v superlativech. A co z toho v�eho vypl�v�: 1. Zaje�te si n�kdy na horu sv. Anton�na u Blatnice! 2. Bude-li n�kde vystupovat Mar��k�v teatr, nev�hejte! 3. A hlavn� - cho�te na koncerty HUKLU!

Petr (Cvr�ek) Line

Du�i�ek pod sn�hem 06.11.2006 nahled

"Vykvetly kopce jako chryzant�my
a hroby chryzant�m u� necht�j�,
je h�bitov b�lostn� a n�m�,
sv�t�lka rostou v �ad� z�v�j�."


To jsou slova pana Reynka z b�sn� Du�i�ek...

Petr (Cvr�ek) cel� text... Line
Nov� technika hry na baskytaru 26.10.2006

Ond�ej Ma��k chod� opakovan� pozd� na hudebn� zkou�ky skupiny HUKL. Spoluhr��e, kte�� na n�j �ekaj�, pochopiteln� dost �tve, kdy� se d��ve dochviln� basista p�i��t� s drz�m �sm�vem o dvacet minut pozd�. H�j� se p�i...

Music Goulash cel� text... Line
Polsk� inspirace 16.10.2006 Kapka

Tak kr�sn� bab� l�to jsem snad je�t� neza�il! Skoro bych se jej neb�l nazvat l�tem chlap�m! Jeho ��st jsem mohl str�vit s n�kolika p��teli v Krakov�. Atmosf�ra tohoto m�sta d�ch� pro�l�mi stalet�mi, kter� jsou tu ale...

Petr (Cvr�ek) cel� text... Line
HUKL si d�v� na �as! 03.10.2006 nahled

...a to jak s nov�m CD, tak i se zkou�en�m a koncerty! P���inou ov�em nen� zanepr�zdn�nost n�kter�ch �len�, jak jsme si ostatn� mohli p�e��st v minul�m p��sp�vku od na�eho um�leck�ho vedouc�ho. Psalo se tam cosi o...

Ondra cel� text... Line
Co d�laj� muzikanti? 05.09.2006

Co d�laj� muzikanti, kdy� nekoncertuj�? R�d bych odpov�d�l, �e zkou�ej�, aby byly koncerty je�t� p�ipraven�j��, ale zkuste sehnat o pr�zdnin�ch �ty�i bytosti, aby m�ly ve stejnou chv�li �as. M�m ale je�t� lep��...

Petr (Cvr�ek) cel� text... Line
HUKL sv�d� souboj s akademismem! 03.07.2006

Ka�d� kapela, kter� se sna�� o dokonalost, se d��ve nebo pozd�ji s t�mto probl�mem setk�. N�ro�nost �kolu vzrostla v uplynul�m m�s�ci, kdy hned dva a p�l �len� t�to formace zavr�ilo akademick� vzd�l�n�. Petr Hudec...

Music Goulash cel� text... Line
Mil� p��tel�... 22.06.2006 nahled

Ka�d� zn�s hled� sv� �t�st�! Pakli�e �tete tyto ��dky, p�edpokl�d�m, �e v�m na n�s n�jak�m zp�sobem z�le��. Proto jsme se rozhodli neb�t sobci a podat v�m o t�to neuchopiteln� veli�in� n�jak� informace, kter� jsme...

Petr (Cvr�ek) cel� text... Line
V�?en� p��tel�! 08.06.2006 nahled

R�d bych se s V�mi pod�lil o radost a v neposledn� �ad� o velkou �levu: Dokon�il jsem zd�rn� olomouckou Sorbonu! Nyn� bych si za norm�ln�ch okolnost� u?�val klidn�ho sp�nku. Vzhledem k tomu, ?e se pro V�s spole�n� s...

Mgr. Cvr�ek cel� text... Line
HUKL - hudba and�lsk� 31.05.2006

S pot�en�m sd�lujeme v�em p��znivc�m skupiny HUKL, �e do�lo k ne�ekan�mu objevu na poli biblick� v�dy! V�znamn� �esk� p�ekladatel a exegeta (v�dec zab�vaj�c� se v�kladem bible), kter� necht�l b�t ze...

Music Goulash cel� text... Line
D�kujeme grant�m 30.05.2006

Na na�ich str�nk�ch se n�jak� �as nic ned�lo. To v�ak neznamen�, �e by na hudebn�ky, tvo��c� va�e obl�ben� t�leso, padla jarn� �nava! Naopak! V brn�nsk�m studiu P�-vox se �ile nahr�v�. Report�e z na�ich...

Petr (Cvr�ek) cel� text... Line
Dal�� meta zdol�na! 30.04.2006

V uplynul�ch dnech se HUKLu poda�ilo dos�hnout dal�� vysn�n� hudebn� mety: P�i vystoupen� t�to kapely ve Zlechov�, rodn� vsi um�leck�ho vedouc�ho skupiny, Petra Hudce, zaujala pracovn�ky obecn�ho ��adu natolik p�se�...

Music Goulash cel� text... Line
Ultrazvuk ve skupin� HUKL 04.04.2006 nahled

Odborn�ci na DNA objevili ve slo�it�m �et�zci gen� Petra ��hala, houslisty kapely Hukl, ojedin�l� gen, kter� se vyskytuje u l�taj�c�ch savc� - netop�r�. T�m se vysv�tluj� �etn� upozorn�n� Petrov�ch koleg� z kapely,...

Music Goulash cel� text... Line
Metast�ze dua Hudec Kloupar 03.04.2006

Pro mnoh� bude mo?n� p�ekvapen�m, ?e duo Hudec Kloupar zcela nezaniklo, n�br? skryt� rozv�j� svoji �innost. Tak se stalo, ?e za z�dy sv�ch koleg� poslalo nahr�vku n�kolika kvalitn�ch skladeb na nekvalitn�m z�znamu...

Petr (Cvr�ek) cel� text... Line
?ed� eminence skupiny HUKL 06.03.2006 nahled

Zat�mco se kapela Hukl vyj�m� v z��i reflektor�, v potemn�l�m s�le na �ad� z koncert� tohoto nad�jn�ho hudebn�ho uskupen� sed� tajemn� mu?. Hled��ku na?eho paparazzia v?ak po dlouh�m �sil� p�ece jen neunikl. ��k� si...

Music Goulash cel� text... Line
Smutn� pravda o l�drovi 06.03.2006 nahled

L�dr skupiny HUKL z�ejm� pro?�v� rok ��bla. Svoji pot�ebu alkoholu u? nedok�?e maskovat a tak nepokryt� pop�j� destil�ty b�hem koncertu. Se sebejistotou vlastn� boh�m�m vmetl novin���m do tv��e ?t�pavou pozn�mku, ?e...

Music Goulash cel� text... Line
�ek�me na posledn� v�tu... 07.02.2006

R�d bych se pod�lil s na?imi fanou?ky ale i "n�hodn�mi serfa�i" o n�kolik mal�ch velk�ch radost�, kter� z�e�ily hladinu poklidn�ho kapeln�ho ?ivota. Prvn� je na?e vystoupen� v ��dov�m dom� sester sv. Cyrila a...

Petr (Cvr�ek) cel� text... Line
Nad�je jako smrt je naha 04.02.2006

V uplynul�ch dnech m� velmi zas�hla smutn� zpr�va, ?e um�ela moje kamar�dka L�da Balounov�, skv�l� ?ensk�, velk� osobnost. Pr�v� ona n�m zprost�edkovala kontakt s bratry Reynkov�mi, poskytla azyl p�i na?ich...

Petr (Cvr�ek) cel� text... Line
Na zasn�?en�m prahu 29.12.2005

Tak n�m kon�� ?dvoutis�c� p�t�?. Pro na?i kapelu m�l ?ivotod�rn� v�znam. Dvou�lenn� formace Hudec - Kloupar usp�la na Konkurzu Zahrady, kter� n�s delegoval na festival Zahrada. Koketov�n� s hudebn�mi hosty p�e?lo v...

Petr (Cvr�ek) cel� text... Line
HUKL to je trh�k ve scrabble 11.12.2005

Tak jsem zkusil zadat na jednom vyhledava�i slovo Hukl a to by �lov�k nev��il, co se m�?e dozv�d�t:
...Cel� se zat��sl, na�e? do sebe hukl ten nejv�t?� dryj�k, kter� tu byl kdy vyroben. Po�kal jsem, a?...

Petr (Cvr�ek) cel� text... Line
Bleskov� zpr�va! 07.12.2005

Kapela HUKL bude v brzk� dob� pravd�podobn� �elit ?alob� ze strany spolku Hrvatska Udruga Kontrolora Letenja! (�ti ?Chorvatsk� asociace...

Music Goulash cel� text... Line
?okuj�c� odhalen�... 03.12.2005

Ve skupin� Hukl do?lo p�i zkoum�n� historick�ho materi�lu pro obs�hl� �l�nek na?eho �asopisu k p�ekvapiv�mu objevu. Zat�mco se Petr Hudec prezentoval jako tak�ka v�hradn� autor p�sn� pro toto hudebn� uskupen�,...

Music Goulash cel� text... Line
HUKL v Zimmermanov� Cirkular Schule 01.12.2005 nahled

Skupina Hukl se ve sv� touze po hudebn� dokonalosti rozhodla absolvovat intenzivn� kurz Zimmermanovy Cirkular Schule, kter� m� ji? stoletou tradici. Podle sd�len� Petra Hudce ch�pou hudebn�ci psychicky, fyzicky a...

Music Goulash cel� text... Line
Kdo hraje v HUKLu prvn� housle? 27.11.2005 nahled

P�i na?ich koncertech jsme zjistili, ?e v?echny fanynky maj� o�i jen pro pohledn�ho a celkem obstojn�ho houslistu Petra ��hala. Jedna z nich se n�m po koncert� v ext�zi sv��ila, ?e kdy? Petr hraje, vn�m� kolem n�j...

HUKL(uci) cel� text... Line
Reynkarnace v Petrkov� 20.11.2005

V sobotu 19.11. jsme vyjeli na dlouho o�ek�van� koncert na Vyso�inu. Zima o sob� letos dala poprv� skute�n� zn�t, a tak jsme se jen tak tak vyhnuli kolon� na d�lnici a musel jsem bohu?el konstatovat, ?e Ondra m� ��k...

Petr (Cvr�ek) cel� text... Line
Aby to nevypadalo (jak se zat�m m�?e zd�t ;)... 20.11.2005

...?e tato rubrika pat�� vysloven� Cvr�kovi, ned� mi to a mus�m taky n�co p�ipsat. Pokud bych Petrovi z minul�ho p��sp�vku prominul ty letn� pneumatiky, dal?� v�c jsem u? sv�m ?kouskem citu technick�ho? tolerovat...

Ondra cel� text... Line
HUKL vytvo�il nov� hudebn� styl! 19.11.2005

Zcela nov� hudebn� styl vytvo�ila uherskohradi??sk� skupina HUKL. Hudebn� kritici jej nazvali, ve sv� snaze za�adit si inven�n� hudebn� projev talentovan�ch hudebn�k�, funkyklor (�ti fank kl�r). "Do?lo k tomu zcela...

Music Goulash cel� text... Line
Reynkarnace v Leitnerce 18.11.2005

Hr�t v klubu Leitnerova je pro n�s v?dycky sv�tek. P��jemn� prost�ed� s v�born�m zvukem disponuje jak muzikanty tak poslucha�e k intenzivn�mu vn�m�n� hudby. Tento klub se jako jeden z ne mnoha sna?� podporovat...

Petr (Cvr�ek) cel� text... Line
Je?t� k zahrani�n�m vystoupen�m... 18.11.2005 nahled

Minul� v�kend jsme m�li setk�n� ��astn�k� skautsk�ho t�bora ve ?v�carsku, na ktr�m se p�ed deseti lety za��nala ps�t prehistorie na?� kapely. P�i prohl�?en� fotek, p�ehr�v�n� t�borov�ch hit� a vypr�v�n� jsme si...

Petr (Cvr�ek) cel� text... Line
Zahrani�n� vystoupen� 08.11.2005

Tak jsem se jednou p�ed klukama pochv�lil, ?e u? jsem vystupoval v cizin� - a nebylo to na Slovensku, n�br? v Irsku! Ud�lali jsme si tam v�let s n�kolika kamar�dy. Sed�li jsme v jednom pubu ve Sligu a ke guinessu za...

Petr (Cvr�ek) cel� text... Line
Chyty, hmaty, akordy 06.11.2005

Hodn� lid� po mn� cht�lo akordy k p�sni�k�m. Dokonce jsme p�ed �asem p�isp�vali n�kolika p�sn�mi na kompilaci skautsk�ch p�sn�, k nim? byl vyd�v�n i zp�vn�k. Zjistil jsem, ?e moje neznalost hudebn� teorie je do nebe...

Petr (Cvr�ek) cel� text... Line
Padly na na?i hlavu dotazy: Pro� se jmenujete HUKL? 04.11.2005

Pokud je to jmenn� zkratka, nep�i?li Ondra a Petr zkr�tka? Nejprve je t�eba ��ct: Lep?� n�co, ne? nic! Kdybychom se nad�le jmenovali Duo Hudec Kloupar, ostrouhali by je?t� v�c. Kdy? k n�m p�i?el Petr a kone�n� se...

Petr (Cvr�ek) cel� text... Line
Den po na?em vystoupen� v radiu Proglas... 04.11.2005

...se za�aly mno?it ohlasy ? kdo na jak�m ?chrchl�ku? poslouchal, kdo od kter� p�sni�ky, kolikr�t jsem b�hem rozhovoru �ekl ?vlastn�? a na kolik minut by po spojen� vy?lo moje uvozuj�c� ?����.? Nev�m jak u kluk�, ale...

Petr (Cvr�ek) cel� text... Line
B�hem vyluzov�n� organizovan�ho hluku... 03.11.2005

...p�i koncertu v Archeoskanzenu na Modr� jsme u sebe vypozorovali n�sleduj�c� pravidlo: ��m v�c jsme unaven�, t�m v�c dr?�me rytmus. V p�sni Bublifuk se v?ak dostavuje �asto s�rie mikrosp�nk�.

Moje je?itnost...

Petr (Cvr�ek) cel� text... Line

P�idat nov� z�pisek m��e� tady... :)N�vrat na p�edchoz� str�nku / hlavn� str�nku
Dnes je �tvrtek 30.11.
sv�tek m� Ond�ej

Ikonky na Va�e str�nky...
Kapela HUKL
V�ce na str�nce Ke sta�en�
Na�i podporovatel�:
www.gerbrich.cz www.nadacedks.cz/

P�edchoz� ankety...